Visie en methodiek

Heel wat kinderen hebben het moeilijk op school: ze kunnen niet of moeilijk volgen in de lessen taal en wiskunde. COVID-19 en de lockdown zorgden er voor dat de groep kinderen die het moeilijk heeft veel groter werd. Volgens onderzoek heeft de helft van de kinderen een leerachterstand. Voor 25% van de kinderen in de lagere school is de achterstand groot tot zeer groot. Omdat scholen dit niet alleen kunnen oplossen, zet de Leerbox volop in op het leren na de schooluren. Samen met de ouders en de lesgevers helpt de Leerbox kinderen om hun leerwinst te verhogen.

De Leerbox zet in op het kunnen van elk kind

In de Leerbox staat het geloof in het kunnen van elk kind centraal. Alle tools die de Leerbox aanbiedt, vertrekken vanuit de competenties en de krachten van de kinderen en niet vanuit hun tekorten. Naast de focus op het verhogen van de leerwinst ligt de klemtoon op het bevorderen van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind. Pas als een kind voldoende in zichzelf gelooft, kan een leerproces opgestart en leerwinst geboekt worden. Cruciaal is het creëren van een veilige leeromgeving waarin het kind positieve bekrachtiging ervaart. Fouten mogen en kunnen. Ze maken deel uit van het leerproces.

De Leerbox is overtuigd van het belang van leren na de schooluren

Steeds meer kinderen hebben een leerachterstand, die de school niet weggewerkt krijgt. Door COVID-19 neemt de leerachterstand toe en vergroot de kloof tussen kinderen. Jarenlange ervaring, via de projecten IQRA Vlaanderen en IQRA+, leert de Leerbox dat leren na de schooluren de leerachterstand van kinderen kan verkleinen. Onderzoek bewijst bovendien dat bijvoorbeeld inzetten op (voor)lezen thuis de woordenschat van kinderen spectaculair verbetert. Redenen genoeg om na de schooluren met leren aan de slag te gaan.

De Leerbox zet in op de kracht van ouders

Vaak hebben ouders de neiging om hun impact en rol in het leerproces van hun kind te minimaliseren. Omdat leren niet aan de schoolmuren stopt, kunnen ouders hier een grote inbreng hebben. De Leerbox biedt ouders via vormingen (on- en offline) en informatiebronnen de nodige ondersteuning om hun kind te helpen. Daarnaast kunnen ouders, via de bijlestool, in contact komen met opgeleide vrijwillige lesgevers die hun kind begeleiden. Om er voor te zorgen dat ouders die digitaal minder geschoold zijn ook hun weg naar de Leerbox vinden, engageert de Leerbox zich om vormingen (on- en offline) uit te werken die de digitale geletterheid van ouders vergroten.

De Leerbox vertrekt vanuit de betrokkenheid van het kind

De Leerbox vertrekt vanuit de betrokkenheid van het kind. Deze aanpak vind je terug in de methodiek van het ervaringsgericht leren. Deze methode gaat uit van de idee dat elke mens een ‘mens in beweging’ is, dat elke mens wil veranderen en leren. Iedereen is actief op zoek naar prikkels, naar nieuwe ervaringen die hem of haar bij dit veranderings- of leerproces kunnen helpen. Door met deze ervaringen om te gaan leert men nieuwe dingen die vervolgens eigen gemaakt worden en daarna in nieuwe situaties kunnen toegepast worden.

Concreet betekent dit dat de lesgever een veilige en krachtige omgeving creëert, gebaseerd op de noden van het kind. Oefeningen en opdrachten sluiten aan bij de leefwereld van het kind waarbij er ruimte is om eigen keuzes te maken.